Gulp.js

Instalacja node i gulp

Żeby przystąpić do pracy z Gulp.js potrzebujemy mieć zainstalowany pakiet node.js, jeżeli go jeszcze nie posiadasz wejdź na stronę https://nodejs.org/en/ i wybierz Download jako: LTS (Long-term Support) Recommended For Most Users.


Następnie można już zainstalować samego Gulpa wpisując w wierszu poleceń:

npm install gulp-cli -g

Poprawność instalacji można sprawdzić komendą gulp --help.
Teraz utwórz katalog z własnym projektem i zainicjuj package.json oraz lokalnie Gulp.js dla danego projektu:

npm init
npm install gulp --save-dev

Interesujące pluginy dla Gulp.js

Gulp-sass – konwertuje pliki SASS na CSS
Gulp-autoprefixer – dodaje prefiksy CSS
Gulp-sass-lint – sprawdza poprawność plików SASS
Gulp-live-server – wirtualny serwer
Browser-sync – inny wirtualny serwer
Gulp-uglify – zmniejsza plik o spacje
Run-sequence – uruchamia procesy kolejno po sobie

gulpfile.js

To już koniec przygotowań teraz należy stworzyć plik: gulpfile.js. To w nim odbędzie się cała konfiguracja zadań.


Na początek wyświetlenie w konsoli Hello World!

var gulp = require("gulp");
 gulp.task("hello", function(){
	console.log("Hello world!");
 });
 gulp.task('default', ['hello']);

Uruchomienie powyższego odbywa się poprzez wpisanie w konsoli polecenia gulp.


Teraz już coś bardziej sensownego czyli deklaracja pojedynczego pluginu.
Praktyczny przykład budowy gulpfile.js [deklaracja pluginu ‚gulp-live-server’]:

// deklaracja gulp i używanych pluginów
  var gulp = require('gulp');
  var gls = require('gulp-live-server');
// lista zadań, każde gulp.task to inne zadanie
  gulp.task('serve', function() {
   var server = gls.static(); //lub gls.static('public', 3000); 
   server.start();
   gulp.watch(['des/**/*.css', 'des/**/*.html'], function (file) {
    server.notify.apply(server, [file]);
   });
  });
// ustawienie wywołania kolejnych pluginów, ich kolejność
  gulp.task('default', ['serve’]);

W gulp.watch wskazane zostały pliki oraz katalogi, użyte gwiazdki oznaczają:

** – zastępuje dowolny katalog (przeszukaj wszystkie katalogi),

*(gwiazdka) – zastępuje dowolny plik (np: *.scss – dowolny plik SASS),

*/ – bieżący katalog

Cały plik Gulpfile.js z kilkoma pluginami

var gulp = require("gulp"),
  uglify = require('gulp-uglify'), 
  browserSync = require('browser-sync').create();
 gulp.task('browser-sync', function() {
  browserSync.init({
    server: {
      baseDir: "./"
    }
  });
 });
 gulp.task('compress', function () {
 return gulp.src('./all.js')
  .pipe(uglify())
  .pipe(gulp.dest('out/'))
  .on('error', function(err) {
   console.error('Error in compress task', err.toString());
  });
 });
 gulp.task('art', ['compress', 'browser-sync', 'watch']);

Gulp.js